Какво е Produway.com?

Портал обединяващ на едно място:

Производители действащи на територията на Европа

Търговци предлагащи продукти произведени в Европа

Специализирани Организации свързани с европейската индустрия

Крайни Потребители от цял свят

 
 • Портал ясно разграничаващ Производители от Търговци предлагащи даден продукт;
 • Портал насочен към полупяризирането на Продукти произведени в Европа;
 • Портал подпомагащ производителите при подсигуряването на суровини и организирането на доставки чрез фунционалността „Заявка за покупка“;
 • Портал позволяващ на потребителите си да правят информиран избор при търсенето на продукти и суровини;
 • Единен Европейски Онлайн пазар (пространство без вътрешни граници, в което стоките и капитала могат да се движат свободно);
 • Интерактивна форма на Интернет Икономика (правене на бизнес, чрез пазари, чиято инфраструктура е базирана на Интернет и Световната Мрежа).

Какви възможности предлага Produway.com?

 • Регистрация на фирмен профил (Corporate Branding)
 • Публикуване на продукти (Електронна Търговия/ E-Commerce)
 • Публикуване на заявки за покупка (Purchasing)
 • Комуникация с партньори и потенциални Клиенти в реално време (Account Management)
 • Полуляризиране на компанията и предлаганите продукти (Online Marketing)
 • Индикативни пазарни проучвания (Market Research)
 • Дава възможност на фирми и крайни потребители да оценяват регистрирани производители и търговци (Online Ranking)

И непрекъснато нови възможности чрез добавянето на нови функционалности съобразени с нуждите на потребителите използващи платформата.

Как функционира Produway.com?

 • Позволява на регистрираните фирми да организират и провеждат маркетингови кампании насочени към бизнеса (B2B Marketing)
 • Позволява на регистрираните фирми да организират и провеждат маркетингови кампании насочени към крайните клиенти (B2C Marketing)
 • Позволява на регистрираните фирми да изграждат бизнес отношения с други регистрирани фирми (B2B Sales)
 • Позволява на регистрираните фирми да продават продуктите си директно на регистрирани и нерегистрирани крайни клиенти (B2C Sales)

 

Как да използваме Produway.com ефективно?

 
Създаване на фирмен профил с посочена информация на различни езици)
 
 
Регистриране и поддържане на информация за всички продукти произвеждани от компанията (на различни езици)
 
 
Публикуване на подробно описание на характеристиките и конкурентните предимства на всеки регистриран продукт
 
 
Регистриране на заявки за покупка (Purchasing)
 
 
Ежедневна проверка на съобщенията във фирмения профил

Какво отличава Produway.com?

1. Обединен Европейски онлайн пазар.

2. Подпомага МСП от Европа да достигнат до нови потенциални клиенти от цял свят.

3. Обединиява производители от Европа и търговци предлагащи стоки от Европа като същевременно ясно ги отличава един от друг.

4. Осигурявайки сравнителен анализ, позволява на потенциални инвеститори да изберат страна в Европа, в която да инвестират или разширят бизнеса си.

 

Защо e създаден Produway.com?

 • За да подкрепи индустрията в Европа;
 • За да подпомогне производители от Европа да достигнат до нови пазари в цял свят;
 • За да улесни достъпа на европейските производители до качествени суровини от Европа;
 • За да позволи на бизнеса да си комуникира директно и в реално време;
 • За да подпомогне Крайните потребители да разграничат Производител от Търговец предлагащ даден продукт;
 • Защото тенденцията е за постоянен ръст на онлайн търговията и Европа трябва да е в крак.