За фирмата

"Бимас", АД

България, Русе

Адрес
бул. "Тутракан" 9

Уеб сайт
bimas.hit.bg

Описание
"Бимас" АД - Русе е правоприемник на първата българска рафинерия за преработка на нефт и нефтопродукти НПЗ "Леон Таджер" и съществува повече от 70 години.

"Бимас" АД - Русе е профилирано за производство на моторни и индустриални масла, смазочно-охлаждащи течности, почистващи и миещи препарати, автокозметични продукти, битуми и продукти на битумна основа.

"Бимас" АД - Русе е частна акционерна собственост в състава

на финансово-индустриален концерн "АКБ Форес" - холдингово акционерно дружество - София.

"Бимас" АД се захранва от самостоятелни енергийни съоръжения с мощност 20 000 КW. Има собствена помпена станция за ползване на вода от река Дунав с възможност за подаване на 350 куб.м. на час. Захранено е и с питейна вода.

Фирмата разполага със следните инсталации :


1. БИТУМНА ИНСТАЛАЦИЯ
В битумната инсталация се произвеждат пътни /вискозни/ и пластични /хидроизолационни/ битуми с капацитетни възможности до 250 000 тона/годишно. Основните суровини се доставят с ж.п.цистерни, като за едно денонощие могат да се разтоварят до 1000 тона гудрон. Окислителните процеси се извършват в три окислителни колони с работен обем 95 куб.м.. Инсталацията е с възможности да работи на периодичен и непрекъснат режим на работа.
Подгряването на суровините се извършва в две тръбни пещи с нагревна повърхност съответно 240 кв.м. и 72 кв.м.Суровините и готовият битум се транспортират с помпи.
Резервоарният парк за суровините е с вместимост 11 500 куб.м., а за готовата продукция 2300 куб.м.

2. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗФАСОВАНЕ НА ПЛАСТИЧНИ БИТУМИ
Инсталацията е най-голямата на Балканския полуостров и има капацитет 37500 тона годишно. В нея горещия битум се охлажда, нарязва и оформя на пакети по 25 кг, които се опаковат в полиетиленово фолио и се палетизират.

3. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТУМНИ ЕМУЛСИИ с капацитет 80 тона на денонощие. Разполага с два резервоара за битум по 20 куб.м. и резервоарна вместимост за битумни емулсии 230 куб.м.

4. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ /ПСОВ/
Всички отпадни води /до 460 куб.м./ч/ по канали отиват в ПСОВ, където чрез механични, физични, химични и физико-химични методи водите се пречистват от механични примеси, нефтопродукти и др. За достигане на екологичните норми е необходимо да се извърши реконструкция на ПСОВ.

5. ПИЛОТНА ИНСТАЛАЦИЯ
В пилотната инсталация се произвеждат всички видове масла и смазочно - охлаждащи течности, с производителност до 20 тона в денонощие. Предназначена е за производство и на опитни образци и продукти, като резултат на нови научно-технически разработки.

6. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МИЕЩИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
В тази инсталация се произвеждат миещи пасти за ръце тип "Съни" и "Адринакол" - препарат за обезмасляване на силно замърсени от нефтопродукти площи и съоръжения.

7. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АВТОКОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ - автосапун, антикор, моточистител, антифриз.

8. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СМАЗКИ.

9. ЕНЕРГИЙНО ЗАХРАНВАНЕ НА ЗАВОДА - ел.енергия - централно захранване; пара за промишлени нужди - от ТЕЦ-Русе.