За организацията

"Българска асоциация за изолации в строителството"

Адрес
бул. "Христо Смирненски" №1, корпус „А”, ет. 4, офис №5, (над аула "Максима")

Уеб сайт
www.bais-bg.com/

Описание
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) е юридическо лице, съгласно законите на Република България.
Тя е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като сдружение по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
По своята същност сдружението е обединение на стопански субекти, надлежно регистрирани съгласно българското законодателство, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.