Речник на използвани термини:

АдминистраторПредставител на Produway.com, който съдейства на Потребителите на Produway.com при необходимост и следи за спазването на правилата за използване и работа с Платформата.

ПотребителФизическо лице над 18 годишна възраст, юридическо лице или друго правно образувавание използващо услугите и функционалностите предлагани от Produway.com.

ПрофилПространство, в което се съдържа информация специфична за даден Потребител. Тя се публикува и администрира от него.

Съдържаниетекст, графики, рисунки или прикачени файлове публикувани в Produway.com от Потребителите в Платформата.

Заявка за покупкаПространство, в което Потребител, който има създаден фирмен профил в Produway.com публикува информация за продукти, суровини и други стоки, които искат да си закупят използвайки услугите на Produway.com.

ОбяваПространство, в което Потребителите, които имат създаден фирмен профил, публикуват в системата информация за предлаганите от тях продукти, произведени на територията на Европа, както и Заявки за покупка.

БлокиранСпиране на досъпа на Потребител до профилът му, при наличиие или при съмнение за наличие на неспазване на Условията за използване на Produway.com

 

ЗА Produway.com

Produway.com е платформа създадена за да обедини производители действащи на територията на Европа и Търговци предлагащи стоки произведени на територията на Европа, като същевременно ясно ги разграничава и позволява на Крайните Потребители да направят информиран избор и да преценят с кого да се свържат директно. В Платформата могат да се регистрират и организации представляващи/обединяващи производители и/или търговци предлагащи стоки произведени на територията на Европа. Основната идея заложена при създаването на Produway.com e да бъде развит единен европейски онлайн пазар, който да подпомогне европейските европейските стоки да достигнат до нови пазари в цял свят и да бъдат предлагани в регламентиран за тях пазар.
Produway.com e място където Производители, Търговци, Организации и Крайни Клиенти могат да изградят в реално време отношения помежду си.

 1. Условия за използване на Produway.com

 

 • Клаузите и условията за използване (наричани накратко "Условия"), заедно с политиката за поверителност, определят използването на портала Produway.com (наречен по-долу – Produway.com или Платформата и управляван през URL "http://www.).
  Този Уеб сайт, може да се използва единствено за информационни цели. В случай, че използвате този Уеб сайт, вие приемате изложените по-долу условия и клаузи. Отказът за приемане на условията води до прекратяване на взаимоотношенията с Produway.com и съответно трябва своевременно да бъде прекратено използването на Платформата.
 • Потребителят се задължава да следи и да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на Платформата Produway.com. Всяко използване на Платформата по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Платформата промени.При отказ да бъдат приети направените промени трябва своевременно да бъде прекратено използването й.
 • com съдържа връзки към други сайтове на потребители на платформата, които са си направили профил. Използването на тези сайтове се подчинява на техните клаузи и условия за използване и Produway.com не носи никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове. Produway.com ви предоставя тези връзки само за ваше улеснение и не носи никаква отговорност за сайтовете, които отваряте през тези връзки.
 • Потребителят няма право да използва Профилите на други Потребители.
 • Потребителят няма право да публикува снимки и/или текстова информаця или да предприема други действия в ущърб на com, включително, но не само, като нарушава техни права на собственост, авторски и сродните им права, както и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуална собственост.
 • Потребителят се съгласява снимките и/или текстовата информаця, публикувани от него, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на com.
 • Платформата може да бъде използвана от физически лица над 18 годишна възраст, както и от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с европейското законодателство/законодателството на съответната европейска държава.

 

 1. Администриране на Лични данни
 • Поверителността на личните данни на потребителите на услугите предлагани от Платформата са основен приоритет за com. От такава гледна точка като Администратор на лични данни, Produway.com предприема всички необходими действия за ги защити съгласно Закона за защита на личните данни.
 • Номерът на удостоверението за администратор на лични данни на Платформата е: № ХХХХХХ, издадено на ХХ.УУ.2015г

 

 1. Използване на информацията публикувана на Produway.com
 • Всеки Потребител, който има създаден профил в Платформата трябва да спазва всички правила за интелектуална собственост (права, които могат да се защитават от законите за копиране на информация (copyright), за дизайни, за търговска марка и други закони за интелектуална собственост) за всякакви документи, търговски марки, лога и други налични в Уеб сайта материали. Наличните на Уеб сайта данни могат да бъдат използвани, само за собствена информация, както и при подаване на запитване за оферта към потребителите, които имат създаден профил в системата,  като това използване трябва да е съобразено с приложимите действащи закони.
 • Профилът на юридическо лице/друго правно образувание, различно от Търговец предлагащ стоки произведени на територията на Европа и Организация представляваща/обединяваща фирми предлагащи стоки произведени на територията на Европа, подлежи на изтриване без предупреждение от Администратор в случай, че бъде установено, че юридическото лице/друго правно образувание не произвежда продукт/и на територията на Европа;
 • Профилът на юридическо лице/друго правно образувание подлежи на изтриване без предупреждение от Администратор в случай, че бъде установено регистрирането на продукт/и произведен/и извън територията на Европа;
 • Профилът на юридическо лице/друго правно образувание изтрит поради установяване на наличието на регистриран продукт/и произведен/и извън територията на Европа не подлежи на възстановяване.
 • Забранява се публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание, както и снимки подстрекаващи към агресия и/или насилие, в която и да е от секциите позволяващи публикуването на снимки.

 

 1. Създаване, публикуване и активност на фирмен профил в Produway.com
 • За да бъде регистрирано юридическо лице или друго правно образувание, трябва то да бъде създадено в съответствие със законодателството на съответната европейска държава. Също така трябва да бъде: Производител действащ на територията на Европа, Търговец предлагащ стоки произведени на територията на Европа или Организация обединяваща/представляваща юридически лица/други правни организации свързани с производството/предлагането на стоки произведени на територията на Европа.
 • За използването на услугите предлагани от Платформата не е необходима регистрация в Produway.com. Ако Потребителят въпреки това реши да направи такава, трябва да се придържа и да спазва изискванията за нея, описани в Условия за използване.
 • Потребителят се задължава да не нарушава правата на трети лица използвайки техни данни за регистрация.
 • Публикуването на данни за юридически лица и други правни образувания, както и регистриране на продукти, заявки за покупка и други може да се направи от регистрирани Потребители и съответно е необходима регистрация в платформата Produway.com.
 • За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни формуляр за регистрация в Produway.com в електронен вид, като посочи пълното наименование на юридическото лице, свой валиден имейл адрес и парола.
 • При регистрацията Потребителят не трябва да посочва за контакт телефонни номера с добавена стойност.
 • След като попълни данните във формуляра за регистрация, Потребителят получава писмено уведомление на имейл адреса посочен от него при регистрацията, чрез което той следва да потвърди своята регистрацията, както и да докаже, че посоченият имейл адрес е негов и съответно той има достъп до него.
 • При потвърждаване на имейла от страна на Потребителят, фирмения профил се активира автоматично и става видим за потребителите на платформата.
 • Чрез регистрацията си Потребителят създава профил в Платформата, който може да достъпва чрез имейл адреса си и паролата, които е използвал при регистрацията.
 • com не носи отговорност в случаите когато Потребителят е предоставил данните за достъп до своят фирмен профил на трети лица, както и ако поради каквато и да е причина трето лице получи достъп до фирменият профил на Потребителят и това доведе до промяна на съдържанието във фирмения профил, изтриване на фирмения профил или каквито и да било други щети в следствие на проникването на трети лица във фирмения профил на Потребителя.
 • В случай, че Потребителят установи, че трети лица имат нерегламентиран достъп до профила е длъжен незабавно да уведоми Администраторите на com. Те от своя страна трябва незабавно да вземат мерки за възстановяване на достъпа на Потребителя чрез промяна на паролата за достъп по установения за това ред.
 • След като Потребителят получи новата генерирана парола за достъп е длъжен да я смени с нова персонална парола за достъп в рамките на 24 часа от настъпването на събитието.

 

 1. Условия за регистриране и публикуване на продукт и заявка за покупка в Produway.com
 • Регистрираните потребители имат право да регистрират продукт/и в системата единствено ако е/са произведен/и на територията на Европа.
 • За да регистрира продукт в системата Потребителят трябва да го притежава или да има договрни отношения с производителя на продукта, които да му позволяват да го предлага/представлява.
 • За да бъдат регистрирани в системата продуктите трябва да са предназначени за продажба.
 • При регистрирането на продукт в системата в полето предназначено за посочване на заглавие трябва да бъде въведено пълното наименоование на продукта на съответният език.
 • При регистрирането на продукт се забранява публикуването на информация различна от пълното наименование на продукта в секцията за заглавие на обява за предлагания продукт.
 • При регистрирането на продукт, Потребителят трябва да избере най-подходящият сектор за продукта, който регистрира.
 • При регистрирането на продукт, Потребителят трябва да попълни коректно информацията описваща продукта, който регистрира. Администраторът може да променя съдържанието на обявите на Потребителя по своя преценка и в интерес на останалите потребители на платформата колкото пъти счете за необходимо.
 • За да регистира продукт в системата Потребителят трябва да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да отбележи информацията за него на български език (на кирилица) при регистрирането на продукт на български език. Употребата на латински букви е разрешена само с цел посочване на търговски марки и модели на продукти или услуги.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не публикува Уеб адреси и връзки към други сайтове за обяви. При наличието на собствен онлайн магазин, на който са публикувани единствено продукти произвеждани от Потребителя, може по изключение да бъде приложена връзка/ки към него.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не публикува дублиращи се обяви. За дублиращи се обяви ще се смятат такива със съвпадащи си или подобни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни продкути ,. При установяването на такива обяви Администраторът има право да ги изтрива без предупреждение.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да публикява в различни обяви продукти със сходни характеристики.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да публикува едни и същи продукти с различни размери или цветове в една и съща обява.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не изброява марки и модели на продукти/услуги, които не предлага чрез обявата.
 • При регистрирането на продукт в системата Потребителят трябва да не нарушава условията на настоящото Споразумение по какъвто и да друг начин.

 

 1. Условия за регистриране на организация и членство в организацията
 • За да бъде регистрирана Организация в Платформата, тя трябва да представлява/обединява юридически лица/други правни образувания предлагащи продукти произведени на територията на Европа.
 • За да бъде посочено юридическо лице/друго правно образувание като член на дадена организация в системата, те трябва да имат сключен договор за членство регламентиращ отношенията по между им.
 • За да може дадена организация да посочи в системата юридическо лице/лица / друго правно образувание/ния като свой член трябва да получи официално одобрение от негова страна.
 • Използвайки Платформата юридическо лице/друго правно образувание може да подаде заявка за членство към организация, но решението дали заявката да бъде одобрена се взема от Организацията.
 • Като член на дадена организация в Платформата може да бъде посочено само юридическо лице/друго правно образувание предлагащо продукти произведени на територията на Европа.

 

 1. Платени услуги в Produway.com / Фактури
 • Рекламирането става чрез полетата за реклама на Уеб сайта, както и чрез друг тип услуги и кампании предлагащи възможност за реклама през Платформата.
 • Плащането на платените услуги става чрез използване на някой от начините за директно плащане, предложени в Платформата;
 • Използването на Платена услуга от Потребителя започва да тече след като тя е писмено заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че съответната заявена услуга е активирана.
 • Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на Платена услуга ще активира промотирането на съответната обява веднага след като бъде получено потвърждение от Администратор.
 • Потребителят няма възможност да се откаже от заявената Платена услуга или да промени категорията или местоположението на фирмата/продукта/заявката за покупка, която иска да рекламира.
 • Продължителността на използването на Платена услуга може да е за различен период от време, който започва да тече от момента, в който бъде получено потвърждение от Администратор, че услугата е активирана. Този срок не се прекъсва или удължава, ако обявата бъде архивирана или изтрита от самия Потребител или Администратор (поради нарушчване на Условията за използване на Платформата). В случай на технически проблеми, които водят до невъзможност обявата да бъде видима на Платформата, този срок ще се удължава пропорционално.
 • Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си за фактура при регистриране на фирмен профил в Системата. Потребителят може да заяви желанието си да получи фактури за свои плащания предварително или в 5-дневен срок от извършване на съответното плащане.
 • Сумите преведени за предплащане на Платени услуги не подлежат на възстановяване, но могат да бъдат пренасочвани от една към друга платена услуга предлагана от com.
 • Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тази услуга вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява от Администратора.
 • Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на обява, която е в нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването на Платена услуга.
 • Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана платена услуга, която в последствие бъде премахната от Администратоара, защото е в нарушение на условията на Споразумението
 • Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана платена услуга, която в последствие е била архивирана/деактивирана или изтрита от него самия.

 

 1. Права, задължения и отговорности на Потребител
 • Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящте Условия за използване.
 • Потребителят е длъжен да не изпозва Платформата по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.
 • Потребителят е длъжен да подхожда коректно спрямо другите потребители на Платформата.
 • Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при изплзването на Produway.com.
 • Потребителят няма право по какъвто и да е начин да използва търговската марка "Produway.com", авторските права върху графичните елементи на Produway.com, включително и логото, както и върху оформлението и състава на тези елементи и дизайна на Платформата.
 • Потребителят може да посочва “Produway.com“ като свой партньор и да публикува Логото на "com" на сайта си, в презентация или в други материали единствено след писмено одобрение от страна на "Produway.com ".
 • Всеки потребител сам носи отговорност за съдържанието на публикуваните от него данни във фирмен профил, обяви и снимките към тях, както и за изпратените от него лични съобщения.
 • Потребителите нямат право да поместват или изпращат чрез обявите си, снимките към тях или личните си съобщения съдържание, което нарушава законовите и нравствени норми, изобразява или разпространява насилие, омраза, расизъм, дискриминация от какъвто и да е вид, включително но не само на културна, етническа, полова, сексуална, политическа, религиозна основа, нарушава личните права или накърнява достойнството на трети лица.
 • Потребителят няма право да изпраща еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове), подобни лични съобщения, които се третират като СПАМ. Всички получатели на подобен тип лични съобщения следва да информират администраторите на Produway.com, за да бъдат предприети необходимите мерки.
 • Потребителят няма право да нарушава поверителността на други потребители на платформата "com", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
 • Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители.

 

 1. Права, задължения и отговорности на Produway.com.
 • com има право без да се обосновава да блокира достъпа на Потребител до профила му или да премахне негови обяви. Produway.com има право да прави това, включително, но не само, когато Потребител нарушава настоящото Споразумение, вреди по какъвто и да било начин на други Потебители или самия Produway.com, включително чрез оказване на негативно въздействие върху репутацията на Produway.com.
 • В случай че Администраторът блокира профила на Потребител и в последствие профилът бъде изтрит от Администраторът, Потребителя трябва да получи писмено одобрение от Администратора, за да си създаде нов профил.
 • com не е страна или посредник по сделките, сключвани между Потребителите на Платформата.
 • com не гарантира, че Потребителите са правоспособни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към трети страни или нарушаването от тяхна страна на права на трети лица.
 • com също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.
 • com не носи отговорност за качеството, безопасността или законността на продуктите, предлагани от Потребители, както и за валидността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
 • com не носи отговорност за каквито и да е други публикации в Платформата или извън нея, които не са направени от самия Администратор.
 • Администраторът не носи отговорност за изпращаното от потребителите на com съдържание под формата на текст, графики, рисунки или прикачени файлове до други потребители, но има право, без да е длъжен да го прави, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под някаква форма нарушава настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

 1. Поверителност
 • Като използва платформата Produway.com, Потребителят приема данните, които е посочил в профила си да бъдат обработени от Администратора за нуждите на правилното функциониране на платформата com съгласно споразумението между тях.
 • Данните, посочени от Потребителя, ще бъдат събрани и обработени от Администратора съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.
 • Потребителят се съгласява да получава системна информация за промени или технически повреди в работата на платформата Produway.com, както и друга информация, включително и рекламна от Администратора и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр или от който активира обявите си. Потребителят може да оттегли това си съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

 

 1. Съдържание забранено за публикуване в Платформата:
 • Забранява се публикуването на стоки, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 • Забранява се публикуването на артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 • Забранява се публикуването на продукти със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 • Забранява се публикуването на артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 • Забранява се публикуването на тютюн и тютюневи изделия.
 • Забранява се публикуването на хомеопатични и лекарствени средства.
 • Забранява се публикуването на опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човек или околната среда.
 • Забранява се публикуването на психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици и всички други субстанции използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 • Забранява се публикуването на стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 • Забранява се публикуването на експлозиви и пиротехнически материали.
 • Забранява се публикуването на тъкани и органи

 

 1. Оплаквания

В случай, че тук описаните услуги не бъдат изпълнени от Produway.com съгласно настоящите разпоредби, Потребителят има право да подаде писмено оплакване в електронен формат използвайки формата за Контакт. Оплакването трябва да съдържа най-малко името на потребителя, електронната поща, чрез която се е регистрирал в Платформата и описание на евентуалната нередност.

 

 1. Приложимост на Условията

В случай че някоя от тези клаузи, които трябва да се прилагат се приема за неправилна, незаконна или неприложима от гледна точка на законите на дадена държава това съдържание на клаузата, което се счита за неправилно, незаконно или неприложимо трябва да се промени в настоящите клаузи. Тези клаузи или части от тях които се приемат за неправилни, незаконни или неприложими не следва да влиаят върху останалите клаузи, които остават в сила и са напълно приложими. 

 1. Търговски марки

Всички търговски марки, лога и имена на продукти на фирми различни от Produway.com, които са представени на Уеб сайта са търговски имена или марки на съответните компании. 

 1. Генериране на файлове „Бисквитки“ (cookies)

Produway.com декларира, че преминаването през Платформата генерира файлове „бисквитки” (части от текст, които се записват на компютрите на Потребителите, използващи Платформата). Това дава възможност да се адаптират услугите и съдържанието на Платформата към техните индивидуални потребности и предпочитания. Produway.com декларира също така, че се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Платформата се използва. Потребител, използващ Produway.com, може да блокира процеса на генериране на файлове „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Produway.com декларира, че когато опцията за записване на файлове „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Платформата, които могат да включват по-бавно от обичайното изпълнение на операции.

 

Контакти
За контакти и запитвания относно Условията за използване на системата можете да използвате формата за контакти на Уеб сайта.