About organisation

Aims and objectives
МИСИЯ

Целите на асоциацията, така както те са залегнали в Устава на сдружението са следните:
Запознаване на членовете на сдружението с изискванията на Вътрешния пазар и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз с цел успешно устояване на конкурентния натиск след датата на присъединяване.
Подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла.
Стимулиране увеличаването на производството на риба и рибни продукти чрез съвместни действия с органите на държавната администрация за намиране на външни пазари и договаряне на по-изгодни митнически ставки за износ и внос.
Предприемане на мерки за стимулиране развитието и модернизацията на рибопроизводствените и преработвателни бази в страната и привличането на чуждестранни инвестиции в отрасъла.
Защитаване интересите на членовете на сдружението при разпределянето и усвояването на финансовите средства по линия на Структурните фондове в областта на рибарството на Европейския съюз.
Предприемане на мерки за ефективно участие на България в международни организации и конвенции в ...
More

Description

АПРП – БГ ФИШ е юридическо лице, учредено през 2002 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Членовете на Асоциацията със своята дейност обхващат всички основни области на рибарството в България – улов на риба и други водни организми, аквакултури, преработка, внос и износ, търговия на дребно и едро с риба и рибни продукти. Според статистически справки членовете на БГ ФИШ имат над 80 % от вътрешния пазар и повече от 90% от износа на риба и рибни продукти.
Членове на асоциацията са производители, преработватели, риболовци и търговци, рибарски кооперации и сдружения, малки и големи фирми от бранша и въпреки че се конкурират помежду си, те са обединени от идеята за постигане на високи икономически резултати, производство на качествени и безопасни продукти, защита на бизнес интересите си и отстояване на правата си пред всички институции.
Управленските функции са изцяло в правомощията на членовете на управителния съвет, а представителните функции са делегирани на Изпълнителния Директор. Този начин на управление създаде предпоставки за коректно и безкористно управление на АПРП – БГ ФИШ.
В устава на АПРП – БГ ФИШ изрично е написано, че ...
More