About organisation

Description
АПРП – БГ ФИШ е юридическо лице, учредено през 2002 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Членовете на Асоциацията със своята дейност обхващат всички основни области на рибарството в България – улов на риба и други водни организми, аквакултури, преработка, внос и износ, търговия на дребно и едро с риба и рибни продукти. Според статистически справки членовете на БГ ФИШ имат над 80 % от вътрешния пазар и повече от 90% от износа на риба и рибни продукти.
Членове на асоциацията са производители, преработватели, риболовци и търговци, рибарски кооперации и сдружения, малки и големи фирми от бранша и въпреки че се конкурират помежду си, те са обединени от идеята за постигане на високи икономически резултати, производство на качествени и безопасни продукти, защита на бизнес интересите си и отстояване на правата си пред всички институции.
Управленските функции са изцяло в правомощията на членовете на управителния съвет, а представителните функции са делегирани на Изпълнителния Директор. Този начин на управление създаде предпоставки за коректно и безкористно управление на АПРП – БГ ФИШ.
В устава на АПРП – БГ ФИШ изрично е написано, че всички членове на сдружението имат равни права и задължения.
Ежеседмично от офиса се изпраща нова информация, така че членовете да са постоянно информирани за всичко, което се случва в сектор рибарство.
Интернет сайта, който БГ ФИШ поддържа е прозорец за реклама на членовете и средство за информация относно дейността на асоциацията. Страницата постоянно се актуализира с новини и актуализирана нормативна база от националното и европейското законодателство, касаещи сектора.
В асоциацията членуват редица видни учени в областта на аквакултулрите, технолотията и безопасността на храните, биологията и болестите в риборазвъждането.
Консултанти на БГ ФИШ са учени на БАН – София, УХТ – Пловдив, Тракийски университет – Ст. Загора, Централния научно-изследователски ветеринарномедицински институт – София, Централната лаборатория по ветеринарно санитерна експертиза и екология – София. Асоциацията разчита много и се възползва пълноценно от научните постижения на Института по рибни ресурси и Института по океанологиа – Варна.
БГ ФИШ членува в Българска асоциация на хранителната и питейната индустрия /БАХПИ/.
Асоциацията има лобита във всички политически структури на България и е в тесни контакти с множество чуждестранни браншови организации в сектор рибарство.
Поддържаме професионални контакти и си взаимодействаме с всички държавни институции, имащи отношение към сектора (МЗХ, МТ, МОСВ, ИАРА, НВМС, ДВСК и др.).
Благодарение на огромните усилия на ръководството и на членовете на нашата асоциация целият рибарски сектор е приет в ЕС без ограничения и търгуваме свободно на общият европейски пазар. Асоциацията участва и организира редица обучения, взема дейно участие в изготвяне на закони, наредби, тарифи и други нормативни актове. Активно се борим срущу многобройните разрешителни и регистрационни режими в сектора. Консултираме членовете си, предлагаме на вниманието на научните среди проблеми от рибартвото като бъдещи теми за изследователска дейност. Активно се борим за премахване на акциза за горивата за риболов и производство на риба, за незабавно узаконяване и модернизиране на рибарските пристанища, за намаляне на ДДС за рибарският сектор, за пълно и безпроблемно усвояване на средствата от Европейският фонд по рибарство.
Всичко това нямаше да се случи, ако не беше упоритата ни работа в годините, активното ни участие на всички обществени форуми и безбройните писма, които сме написали до всички институции.
БГ ФИШ е структура, чието мнение се търси и зачита.
Нашето желание е да изградим един добре развит, работещ и печеливш сектор, който да заеме своето място на световния пазар. Убедени сме, че няма да успеем да го постигнем сами, затова искаме да обединим всички представители на сектора.
Ние търсим мнението и компетентността на всички.
Нека обединим усилията си и сами да определяме посоката на развитие на сектора ни.

Aims and objectives

МИСИЯ

Целите на асоциацията, така както те са залегнали в Устава на сдружението са следните:
Запознаване на членовете на сдружението с изискванията на Вътрешния пазар и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз с цел успешно устояване на конкурентния натиск след датата на присъединяване.
Подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла.
Стимулиране увеличаването на производството на риба и рибни продукти чрез съвместни действия с органите на държавната администрация за намиране на външни пазари и договаряне на по-изгодни митнически ставки за износ и внос.
Предприемане на мерки за стимулиране развитието и модернизацията на рибопроизводствените и преработвателни бази в страната и привличането на чуждестранни инвестиции в отрасъла.
Защитаване интересите на членовете на сдружението при разпределянето и усвояването на финансовите средства по линия на Структурните фондове в областта на рибарството на Европейския съюз.
Предприемане на мерки за ефективно участие на България в международни организации и конвенции в областта на рибарството, с цел получаване на квоти за улов и други риболовни права. Проучване на възможността за сключване на нови двустранни риболовни споразумения.
Установяване на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството с цел укрепване на международния престиж на България в областта на рибарството.
Увеличаване броя на лицензираните български рибопреработвателни предприятия за износ на риба и рибни продукти в Европейския съюз.
Приоритетни области в дейността на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ Фиш
Създаване на ефективна система за сътрудничество с органите на държавната администрация, имащи компетенции в областта на рибарството
Министерство на земеделието и горите – Национална ветеринарно-медицинска служба (НВМС), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА);
Министерство на транспорта и съобщенията – Изпълнителна агенция “Морска администрация”;
Министерство на околната среда и водите;
Министерство на икономиката;
Министерство на външните работи.
Промяна в съществуващата нормативна уредба с цел стимулиране развитието на рибарството в България:
Законът за рибарството и аквакултурите и подзаконовите нормативни актове към него;
Законът за водите и подзаконовите нормативни актове към него.
Запознаване членовете на асоциацията с всички основни аспекти на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз
Предимства и недостатъци за българските производители от присъединяването към ЕС.
Ветеринарни въпроси
Тясно сътрудничество на всички нива със служителите на НВМС
Лицензиране на нови предприятия за износ в ЕС;
Обучение от НВМС на членове на асоциацията за прилагане на нормативните изисквания;
Изграждане на необходимия лабораторен капацитет на НВМС;
Участие на членове на асоциацията при изготвяне на нови или промяна на стари нормативни актове в областта на рибарството и рибопреработката от страна на НВМС.
Организация на пазара за риба и рибни продукти
Изясняване на въпроса свързан с евентуално ограничение на обема на производство на риба и рибни продукти след датата на присъединяване (въвеждане на квоти за производство);
Участие на асоциацията при бъдещи промени на законодателството свързани с промяна на маркетинговите стандарти в областта на рибарството;
Изисквания свързани с първата продажба на риба и рибни продукти.
Режим на улова в Черно море
Предвижда ли се и за кои видове риба ще бъдат въведени квоти за улов. Какви са изискванията на ЕС в тази област;
Система за сателитно наблюдение на риболовните кораби над 24 м. – държавна помощ по отношение на таксите за трансмисия на местоположението;
Технически изисквания относно риболовното оборудване съгласно регламентите на ЕС.
Структурни мерки
Участие при изготвянето на планове и програми за ползване на финансови средства по линия на Структурните фондове на ЕС след датата на присъединяване;
Изясняване на въпроса за евентуално бъдещо ограничение от страна на ЕС по отношение на увеличаване на българския риболовния флот след датата на присъединяване;
Развитие на аквакултурното производство.
Държавни помощи
ДДС на горивата;
Поемане на разходите за трансмисия от държавата.
Международни риболовни споразумения и конвенции
Възстановяване ефективното членство на България в международни споразумения и конвенции с цел получаване на квоти за риболов;
Създаване на нови двустранни споразумения в областта на рибарството с цел получаване на квоти за риболов;
Ефективно сътрудничество с ЕВРОФИШ;
Участие в процеса за финализиране на Конвенцията за Черно море.
Екологични въпроси
Ефектът на новото законодателство на ЕС в областта на опазването на околната среда върху развитието на аквакултурното производство в България;
Провеждане на научно изследване за въздействието на дънното тралене в Черно море върху екологичното равновесие.
Промени в ОПР и изискванията на Вътрешния пазар
Своевременно запознаване на членовете на асоциацията с всички законодателни промени в ЕС в областта на рибарството и анализ на тяхното бъдещо въздействие в България.
Сътрудничество с български и международни не правителствени организации

Програма САПАРД
Включване на морските аквакултури в Националния план;
Включване на нови мерки и разширяване обхвата на съществуващите марки в областта на рибарството;
Развитие на научната дейност в областта на рибарството

Даване на становище от страна на асоциация БГ Фиш по всички важни законодателни и други промени в областта на рибарството, изготвяни от страна на държавните органи.
Изброените цели са само част от сферите на бъдеща дейност на сдружението. Асоциация БГ Фиш ще се стреми да бъде една динамична и бързо адаптираща се към настъпващите промени в отрасъла структура, която своевременно ще излиза с нови предложения и инициативи.
БГ Фиш изразява силното си желание за осъществяване на ефективен и ползотворен диалог с държавните органите по всички въпроси свързани с бъдещото развитие на отрасъл “Рибарство”. Наша обща цел е успешната подготовка на отрасъла ефективно да прилага изискванията на Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз. В тази връзка, през оставащите не много години до пълноправното членство на страната ни в Евросъюза, Асоциация БГ Фиш ще се стреми да бъде Ваш коректен и полезен партньор.