About organisation

"Асоциация на производителите на декоративни растения в България"

България, София

Address
район Овча Купел ул. „Маестро Кънев“ 72

Registration date
2011

Website
nurserybg.eu

Description
Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове - обединяваща български дееспособни физически и/или юридически лица - производители на декоративни растения.

Асоциацията обединява своите членове с цел защита на техните интереси, взаимодействие с органите на държавната власт и управление за създаване на оптимални условия за развитие и ефективност на стопанската дейност на членовете й. Тя е неполитическа организация и е независима от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.
Асоциацията съдейства за развитието на отрасъла, като подпомага сътрудничеството със сродни организации в страната и чужбина с цел свободен обмен на информация, опит и бизнес.

Средствата, с които асоциацията ще постига своите цели:

1. Организира и подпомага членовете си при провеждане на научно-технически срещи по проблемите на производството на декоративни растения.

2. Представителство на членовете на асоциацията пред сродни европейски и международни организации и осъществява сътрудничество с тях.

3. Участва, информира и организира ...
More

Aims and objectives

Основните цели на асоциацията са:

- Да подпомага и насърчава своите членове за развитие на ефективно българско производство на декоративни растения при спазване изискванията на нормативните актове за извършване на такава дейност в страната.

- Да отстоява и защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина.

- Да разработва мотивирани предложения за промяна на нормативната уредба, включително и за хармонизиране на Българското законодателство с това на Европейския съюз в областта на производството и търговията с декоративни растени.

- Да лобира пред изпълнителната и законодателната власт за защита на интересите на отрасъла и на членовете на асоциацията.

- Да обединява и подпомага усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция в условията на пазарно стопанство, за производство на екологично чиста продукция и опазване на околната среда.

- Да работи за постигане на професионално единство, колегиалнoст и професионално взаимодействие между членовете на асоциацията.

- Да популяризира новите сортове декоративни растения и модерните технологии за ...
More

History

Собствениците и управителите на най-големите 25 фирми, производители на декоративни растения в България, учредяват на 3 февруари 2011 г. сдружение АПДРБ, за да защитава интересите на бизнеса в бранша.За изминалите едве години от учредяването си АПДРБ стана пълноправен член на Европейската асоциация на производителите на разсадников материал (ENA). През 2012г. по покана от г-н Риера, Президент на ENA, инж. Трифон Трифонов, Председател на УС на АПДРБ, и Таня Бояджиева, зам. председател на Управителния съвет, взеха участие в редовните работни срещи на европейската организация. А през 2013 г. в Сицилия, Италия, чрез зам.председателя на АПДРБ, г-жа Бояджиева, участвахме в заседанията на първата световна кръгла маса по проблемите на разсадниковото производство и декоративните растения

За тези две години АПДРБ осъществи и дейности в партньорства с Лесотехнически университет (ЛТУ), Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА), МЗХ, партньорство в организацията на изложението „Флориаде 2012“ в Холандия с фирма „Експоцентър“, фондация "Евроразвитие", Асоциацията на студентите по ландшафтна ...
More