About organisation

Description
Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.
Чрез своята дейност БАПИОТ допринася за развитието и утвърждаването на сектора облекло и текстил като:
проучва и защитава интересите на членовете си и на бранша като цяло - на национално и Европейско ниво /като член на ЕУРАТЕКС/
създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си, както и с останалите фирми от сектора
съдейства за повишаване конкурентноспособността на фирмите, като организира семинари, обучения, предоставя консултации и информация за финансиране по проекти.
информира членовете си за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил и им предоставя актуална браншова, икономическа, правна и друга информация
промотира българската шивашка и текстилна индустрия в чужбина и съдейства на членовете си за установяване на делови контакти с чужди фирми.
БАПИОТ е член на организацията-шапка на европейската текстилна индустрия EURATEX, чрез която текстилът и облеклото в страната ни са представлявани на европейско ниво, като член на Европейския Съюз.
БАПИОТ е пълноправен член на най-голямата световна организация в нашия бранш International Apparel Federation - IAF,членува в Българската търговско-промишлена палата - БТПП и поддържа ползотворно сътрудничество с Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия ИАНМСП, различни неправителствени организации и сродни европейски организации.

History

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е национално доброволно сдружение на фирми от областта на текстила и облеклото, което защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. Организацията е учредена през 1999 г. първоначално като Асоциация на износителите на облекло и текстил (АНИОТ).
БАПИОТ допринася за развитието и утвърждаването на сектора чрез своята дейност в следните области:
Представителство на интересите на бранша
През 2010 - 2011г. БАПИОТ възрази срещу условията за участие и критериите за оценка на фирмите от сектор Облекло и Текстил в процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Мнението на бранша бе изразено посредством внесено становище, вх. No.92-00-1733/22.12.2010 г., с което се настоява да бъдат преразгледани условията за участие и критериите за оценка на сектора. Възражение и предложение за преразглеждане на условията за участие на малки и средни фирми от сектора в ОП Конкурентноспособност внесохме и през м. юли 2010 г. с вх. No. 47-02-11-34/28.07.2010.
Проведена бе среща с г-жа Грета Добрева, Директор на Дирекция „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, МИЕТ и представители на три браншови организации, а именно : г-жа Валерия Жекова, Председател на Управителния съвет на БАПИОТ, г-жа Марияна Манолова, изпълнителен директор на БАПИОТ, г-н Иван Колев, Зам. председател на Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и г-н Калин Симеонов, Председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост.
Получихме официално становище от страна на министерството, което за пореден път не отговаря на исканията на бранша.
Като резултат в петък, 28.01.2011 от името на 5 фирми (2 шивашки, 2 обувни и една мебелна) бе внесена чрез адвокат жалба във Върховния административен съд.
БАПИОТ подготви информация за случая, която да се изпрати до EURATEX и Европейската комисия.
От приемането на България в ЕС до днешна дата БАПИОТ успешно участва като партньор по редица Европейски проекти с основна насоченост подобряване професионалните възможности на БАПИОТ, предоставяне възможности на членовете на асоциацията за развитие и представителство на международно ниво, въвъждане на стратегически иновации и компетенции в национален план и повишаване конкурентността на сектора в Европа и останалите държави.
През 2005 година по инициатива на БАПИОТ Министерство на икономиката чрез ИАНМСП спонсорира участие на български фирми на 5 национални щанда на международни панаири: CPD, Дюселдорф- зимно и лятно издание; Moda Prima, Милано - пролетно и есенно издание, CPM, Москва и Fashion in the World, Сърбия и Черна Гора.
Също през 2005 година по инициатива на БАПИОТ Министерство на финансите и Агенция митници промениха текста на Изменение и допълнение към Наредба №18 от 1998г. за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения, който пряко влияеше негативно върху работата на фирмите от бранша.
През 2003-2004 г. БАПИОТ участва в разработването на Секторната стратегия "Премяна България - производство на облекло" като израз на правителствената политика за развитие на бранша. Организацията участва чрез свои представители и в работни групи по специфични проблеми, срещи, дискусии и други прояви, инициирани от правителствени институции или обществени организации.
През 2000 г. с подкрепата на своите членове БАПИОТ подпомогна премахването на регистрационния режим за износ на облекло и текстил за ЕС, който съществуваше две години след отпадане на квотите за износ. БАПИОТ извоюва и отпадането на задължителните анализи на платове при временен внос за сделки за ишлеме на облекло от 01.01.2000 г..
Организиране на специализирани прояви
Асоциацията организира Балканското изложение за облекло и текстил - BGate. Това е специализирано business-to-business изложение, осигуряващо професионална среда за среща на производители, търговци, дизайнери и партньори от свързаните с текстила индустрии от различни страни.
Ежегодно БАПИОТ организира национална конференция и международни събития, посветени на актуалните проблеми и предизвикателства пред сектора.
Услуги
Два пъти месечно асоциацията издава бюлетин, който се разпространява в електронен формат до всички членове на БАПИОТ и включва:
информация за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил;
актуална браншова информация, информация от партньорски организации и др.;
предстоящи бизнес срещи и визити;
международни проекти;
информация за постъпили конкретни запитвания, предстоящи панаири и изложби, бизнес пътувания, възможности за сътрудничество и партньорство и др.
Асоциацията събира и предоставя на членовете си информация за безвъзмездно финансиране чрез различни донорски програми, оказва съдействие за подготовка на необходимите документи и намиране на партньори, и др..
БАПИОТ договаря с фирми обслужващи сектора преференциални цени и отстъпки в полза на членовете си. В момента има действащи договори с "Щерев консулт" ЕООД, UPS и др.
БАПИОТ поддържа контакти с чуждестранни и български консултанти, които изнасят специализирани семинари за нуждите на членовете на БАПИОТ, напр. организация на производството и финансово управление, контролирането на разходите, мърчандайзинг, маркетинг и пр.
Контакти с чуждестранни клиенти
БАПИОТ промотира България като производител и доставчик на текстил и облекло и използва всички възможности, за да привлече вниманието на потенциални чуждестранни клиенти и партньори.
В асоциацията редовно постъпват професионални запитвания за производство на облекла и текстил, които са свободно достъпни за нейните членове.
БАПИОТ представя членовете си на международни изложения и съдейства за включване на информация за тях в каталози, специализирани издания и др.
Асоциацията съдейства за осъществяване на посещения на чужди фирми при първите им и последващи посещения в България.
Възможност за преференциално участие в специализирани изложби, търговски мисии
БАПИОТ активно си сътрудничи с български и чуждестранни институции и програми с цел подпомагане на фирмите от бранша при участие и посещение на специализирани изложби и панаири.
БАПИОТ:
Съдейства на ИАНМСП за организиране на колективни български щандове на международни панаири:
Организира колективни и индивидуални посещения на международни панаири и чуждестранни фирми
Организира търговски мисии
БАПИОТ е партньор на чуждестранни организации в изпълнение на редица проекти по програми с европейско финансиране.

Aims and objectives

Основни цели на сдружението са:
Да подпомага членовете си в развитието на дейностите по производството на облекло и текстил в България и реализацията им в България и чужбина.
Да проучва, опазва и защитава икономическите, професионални и правни интереси на своите членове.
Да развива колегиалност и сътрудничество между членовете си, както и с други износители на облекло и текстил в България и по света.
Да допринася за създаване на нормална пазарна среда за развитие производството и търговията с облекло и текстил.
Да подпомага дейността на членовете на сдружението с необходимата информация за пазарите и вътрешната и международната търговия на облекло и текстил.
Да подпомага ефективното национално и международно сътрудничество на своите членове.